INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Współadministratorzy

 

Administratorami Pana/Pani danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy Apricot, tj.: Apricot Capital Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; Apritech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; Szamocka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; Wólczyńska 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; ACG 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; ACG 10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; ACG 14 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8 ; zwanymi dalej łącznie: „Grupą Apricot” lub „Współadministratorami”.

 

II. Wspólne uzgodnienia między Administratorami

 

W ramach zawartej umowy o współadministrowanie, wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 

  1. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących praw. W odpowiednim przypadku sami umożliwimy Panu/Pani wykonanie praw lub przekażemy Pana/Pani żądanie w tym zakresie Współadministratorowi
  2. Odpowiadamy za proces przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie realizacji praw i obowiązków z obszaru marketingu bezpośredniego, w tym marketingu elektronicznego i telefonicznego. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z realizacją praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działania w obszarze marketingu bezpośredniego Współadministratora.

 

III. Inspektor Ochrony Danych

 

Grupa Apricot wyznaczyła jednego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem email: rodo@apricot.pl lub pisemnie na adres Apricot Capital Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-748), ul. Szamocka 8 – z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona.

Dane przetwarzane będą w celu:

  1. marketingu bezpośredniego Współadministratorów;
  2. przesyłania przez Współadministratorów informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail i w formie wiadomości tekstowych SMS oraz na wykorzystywanie przez Współadministratorów podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną;
  3. archiwalnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz;
  4. rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń wobec Współadministratorów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

 

V. Prawo do sprzeciwu

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów danych. Każdy ze Współadministratorów przestanie przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla Współadministratorów ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą Współadministratorom niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VI. Okres przechowywania danych

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów:

 

  1. do czasu wycofania udzielonej zgody;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Współadministratorzy realizują na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku Współadministratorzy przestaną przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będą stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla nich ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  3. w przypadku wniesienia reklamacji – przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

 

VII. Odbiorcy danych

 

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Apricot, podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Współadministratorów, np. podmiotom dostarczającym usługi informatyczne, firmom prawniczym, audytorskim i marketingowym.

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych na podstawie zgody – w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Współadministratorów danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny.


Pobierz plan w PDF-ie